PWZZ.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
zondag 3 januari 2021

Presentatie nieuwe contouren


Het afgelopen jaar is de beleidsgroep, samengesteld door de kerkenraad van de Pelgrimskerk, Oase en Regenboog, bijeen geweest om te komen tot een nieuw beleid van de POR.

Voor de youtube presentatie van Bram Schriever klik hier
In deze werkgroep zitten: Trudy Sneller, Arie Vooijs, Marieke Schipper, Jan Blankenspoor, Janny de Zeeuw, Nils van Velzen en Bram Schriever als extern begeleider van dit proces. Jaap van den Berg is secretaris.
Allereerst is begonnen met de inhoud: Waarom zijn we kerk, wie zijn we als kerkgemeenschap en hoe geven we dat vorm. Op verschillende wijze is daarbij stil gestaan, wat geloven we, wat is diversiteit of pluriformiteit, welke beelden zijn enz?
De heeft geleid tot de volgende formulering van de missie:

Missie:
We zien onszelf als gemeente van Jezus Christus. Vandaaruit willen we als geloofsgemeenschap een levend teken zijn van geloof, hoop en liefde in woord en daad. In vieringen en andere bijeenkomsten komen we samen om God en elkaar te ontmoeten, ons geloof te verdiepen en om geïnspireerd te raken in ons dagelijks leven.
Als gemeente weten we ons geroepen door God om van betekenis te zijn voor hen die wij ontmoeten of naar wie wij op zoek gaan. Dit doen we door het Evangelie te delen met hen die zoeken naar zin en betekenis voor hun eigen leven en door het bieden van hulp aan mensen die om wat voor reden kwetsbaar zijn.

Werkwijze Beleidsgroep
Beleid is gegrond op een fundament. Waarom en waartoe zijn we kerk? Het is belangrijk om het daar met elkaar over te hebben.
De beleidsgroep heeft daarover niet alleen onderling gesproken, maar ook gesprekken gevoerd met de pastores en met leden van de verschillende werkgroepen en taakgroepen in de POR.
Steeds is gevraagd: wat is de sterke kant van de gemeente, wat is een zwakke kant en waar liggen de uitkomsten voor de toekomst? Dit waren vaak enerverende en open gesprekken.
In de gesprekken kwam ook de urgentie aan bod. Zonder ingrijpende veranderingen is het wachten tot de laatste het licht uit doet.
Het moet anders en deze keuze moeten we niet te lang uit stellen. De urgentie is hoog, maar dat is niet alleen maar een domper, het kan ook een motivatie zijn voor iets nieuws en iets anders.

De POR
Bij het samengaan van de drie gemeenschappen lag het accent voornamelijk op een bestuurlijke fusie, een bestuurlijk samengaan. Dit uitgangspunt, zoals vastgelegd in het stuk SamenDrie: 3 vitale geloofsgemeenschappen onder één bestuur is nu achterhaald.
  • De gemeenschappen worden kwetsbaar als het gaat om bemensing
  • De krimp neemt de laatste jaren neemt sterk toe, net als overigens bij heel veel kerken in het land
  • Dat betekent naast menskracht ook een achteruitgang in inkomsten.
2
  • Dit heeft gevolgen voor het beroepen van nieuwe predikanten: wanneer er geen goed financieel perspectief is, zal er vanuit het classicaal college ook geen toestemming komen om predikanten te beroepen.

Wat nu?
Het voorstel is om niet alleen bestuurlijk, maar ook inhoudelijk één gemeente te worden.
Denk daarbij ook aan de kerkdienst. Tot voor corona waren er drie kerkdiensten op zondagochtend die allemaal behoorlijk veel op elkaar leken. Natuurlijk waren er verschillen en accenten, maar het lag niet veel uit elkaar.
Het advies is: zorg voor één herkenbare protestantse dienst op zondagochtend die, in eerste instantie, rouleert over de verschillende locaties.
Geef daarnaast ruimte voor experimentele vieringen die gericht zijn op andere doelgroepen. Durf te vernieuwen zodat ook een nieuwe groep mensen wordt aangesproken; durf naar buiten toe te treden als een missionaire gemeente die een goed verhaal te bieden heeft.
Er zijn veel mensen op zoek naar zin- en betekenisgeving, maar die voelen zich niet thuis bij wat er nu in de kerk gebeurt. Wij moeten de durf hebben met hen in gesprek te gaan, de durf iets nieuws te laten ontstaan. Daarvoor is het ook nodig om los te laten.
Zo kunnen wij een veelkleurige gemeente zijn, met een breed en veelkleurig aanbod, en dit bevordert ook de eenwording van de drie geloofsgemeenschappen.

Gebouwen
Kiezen voor een ander type gemeente heeft natuurlijk ook consequenties voor de gebouwen. Als de gemeente zich op bovenstaande manier gaat ontwikkelen, dan zijn er op termijn geen drie kerkgebouwen nodig.
Drie kerkgebouwen handhaven is ook financieel gezien niet haalbaar. Er moeten keuzes gemaakt worden.
En dat is pijnlijk. Kerkgebouwen gaan mensen altijd aan het hart en terecht.
Toch dagen we de gemeente uit: Kijk eerst wat voor type gemeente we willen zijn en wat voor vieringen daarbij horen en daarna wat voor gebouw daar dan het beste bij past. Durf daarbij open en vrij te denken.
De werkgroep adviseert om uiterlijk binnen 2 jaar te kiezen welk kerkgebouw nodig en wenselijk is voor de gemeente die we willen zijn.
Samenvattend
  • Maak van drie gemeenschappen één wijkgemeente, ook in de praktijk en niet alleen bestuurlijk
  • Kies voor één herkenbare kerkdienst op zondag
  • Geef ruimte voor een ander type viering daarnaast
  • Besluit binnen twee jaar over gebruik gebouwen
  • Blijf in goed overleg met De Pelgrim
Hoe verder?
Naast de werkgroep staat ook de kerkenraad positief tegenover deze uitgangspunten, maar zij wil ook u mening over deze 5 punten horen.

3
Denk mee, geef feedback. Helaas is het nu niet mogelijk om bijeenkomsten te houden, maar wij hebben uw bijdrage wel nodig. Geef deze schriftelijk of via de mail.
Uw opmerkingen zijn nodig voor de verdere uitwerking van dit plan en leggen we ook voor aan de werkgroepen: wat betekent een keuze voor bv de kerkdiensten, jeugdwerk enz.
Met de input van de werkgroepen wordt het beleidsplan definitief gemaakt en aan de gemeente voorgelegd.
En natuurlijk: wat betekent dit voor de inzet van predikanten en/of kerkelijk werkers in de gemeente
Wij rekenen op uw reactie, het is echt nodig!

U kunt reageren via de mail: scribavandepor@gmail.com of schriftelijk naar de voorzitter B. van der Plas, Overwater 9, 2715 BT Zoetermeer.